I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z sklepu internetowego

www.dokelnaklejki.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie

przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem

www.dokelnaklejki.pl jest firma DOKEL Boryszewski Jacek, ul. Słoneczna 11 A, 05-462 Wiązowna, NIP: 951-111-35-66, Regon: 012449819.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i

obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów.

5. Użytkownik w chwili rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

6. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej www.dokelnaklejki.pl w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

7. Klient dokonując Rejestracji Konta w Sklepie ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, a poprzez zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta

postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać zakupów na warunkach

określonych w Regulaminie.

 

 

II DEFINICJE

 

1. Użytkownik - osoba fizyczna, konsument, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług Sklepu.

2. Konsument - zgodnie z art. 22 (1) kodeksu cywilnego - osoba fizyczna

dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

3. Klient Detaliczny - użytkownik dokonujący zakupu produktów po cenach

detalicznych (bez rabatu).

4. Stały Klient - zarejestrowany Użytkownik, osoba uprawniona do zakupu

produktów z rabatem.

5. Administrator - podmiot udostępniający www.dokelnaklejki.pl na rzecz Użytkowników Sklepu.

6. Konto Użytkownika - po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionych Produktów.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dokelnaklejki.pl

8. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.dokelnaklejki.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DOKEL Boryszewski Jacek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż naklejek i artykułów tekstylnych, wykonywanych na zamówienie Klienta, poprzez sklep internetowy.

2.   Katalog produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

3.   Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest aby przeglądarka miała

włączoną obsługę _javascript.

4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

5.   W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta

instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania

określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to

6.   Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

 

 

IV REJESTRACJA w www.dokelnaklejki.pl ZASADY SKŁADANIA ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, pod adresem

www.dokelnaklejki.pl

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.dokelnaklejki.pl

3. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

4. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne

będzie założenie Konta Użytkownika, dzięki któremu można także obserwować

status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe

wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.

6. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i

akceptację Regulaminu.

7. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie swoich danych w odpowiednie pola składa oświadczenie następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora,

przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia dla

celów należytego wykonania umowy; przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu; zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

8. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom

trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby

prowadzonych przez nie postępowań.

9. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła,

które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności

wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.

10. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto

Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

11. W przypadku przeglądania zawartości Sklepu oraz składania zamówienia

drogą mailową rejestracja nie jest obowiązkowa.

12. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość: zamówić produkt przez wybranie zakładki Do Koszyka; polecić produkt znajomemu.

13. Zakazane jest:

- umieszczanie komentarzy niosących treści bezprawne,

- zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite,

- podawanie fałszywych lub mylących informacji, naruszających prawa osób trzecich,

- rozpowszechnianie spam.

14. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści,

zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

15. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do Konta Klienta. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.

16. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą

potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie

istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien

potwierdzić Zamówienie, poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej Sklepu zawierającej zakodowany unikalny identyfikator jego Zamówienia.

17. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 ust 6,

Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.

18. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

19. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności’przelew’ realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Sprzedawcy.

20. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podanym przy rejestracji.

21. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że wykonanie Zamówienia jest niemożliwe w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie

poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie.

22. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż do czasu otrzymania potwierdzenia ze strony Sklepu o przekazaniu Zamówienia do realizacji.

 

 

V DOSTAWA

 

1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju opcji dostawy. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką Poczty Polskiej. Koszty dostawy są jednorazowe, uzależnione od gabarytów kupowanych przedmiotów. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

2. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.

3. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas

wykonania zamówienia i czas dostawy.

4. Czas dostawy uzależniony jest od opcji dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana

w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika

oświadczenia woli o zawarciu umowy.

5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności przedstawiciela firmy przewozowej czy paczka, opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier lub listonosz.

6. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7. Zamówienie jest wysyłane do 3 dni roboczych, licząc od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu lub od daty wydania dyspozycji wysłania przesyłki ‘za pobraniem’ przez Kupującego. W okresie przedświątecznym lub wakacyjnym czas realizacji może zostać wydłużony do 5-ciu dni roboczych.

8. Czas dostarczenia przesyłki uzależniony jest od firm spedycyjnych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z działania firm przewozowych z którymi współpracuje.

 

 

VI SPOSOBY PŁATNOŚCI.

 

1. Płatność może być dokonywana przelewem bankowym na konto: Credit Agricole Bank Polska SA 89 1940 1076 3073 9770 0000 0000, DOKEL Boryszewski Jacek, ul. Słoneczna 11 A, 05-462 Wiązowna, lub przy odbiorze przesyłki (zapłata za pobraniem).

2. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez

Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

 

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Produkty oferowane przez Sklep nie podlegają zwrotowi. Produkty wykonywane są na zamówienie Klienta.

2. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy po otrzymaniu ze strony Sklepu wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 

  

VIII REKLAMACJE

 

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.).

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na: adres email: sklep@dokelnaklejki.pl lub listownie na adres: DOKEL Boryszewski Jacek, Ul. Słoneczna 11 A, 05-462 Wiązowna.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, numer zamówienia oraz dane kontaktowe.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od

otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika

adres e-mail lub adres do korespondencji.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.

7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją montażu przed użyciem produktu. Uszkodzenia i wady powstałe w wyniku nieuważnego lub niezgodnego z instrukcją obchodzenia się z produktem nie będą rozpatrywane w trybie reklamacyjnym.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności i nie uznaje reklamacji związanych z przyczepnością dekoracji do ścian pomalowanych farbą lateksową. Przed przyklejeniem naklejki na taką powierzchnię należy przeprowadzić próbę.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności i nie uznaje reklamacji związanych z przyczepnością dekoracji do ścian świeżo pomalowanych.

10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru. 

11. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

IX DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.Administratorem danych jest Jacek Boryszewski, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Baza danych sklepu www.dokelnaklejki.pl została stworzona wyłącznie w celu

umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.

2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie

podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z

postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3.Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

4.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).

5.Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

6.Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail na adres sklep@dokelnaklejki.pl

7.W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z

prawdą podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

- wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych,

- aktualizacji danych,

- natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.

8.Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osoby nieupoważnionym.

 

 

X PRAWA AUTORSKIE

 

1.Sprzedawcy przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych

na stronie Sklepu Internetowego.

2.Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest

dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub

nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu

Internetowego jest zabronione.

3.W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych

Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest

dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub

Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 

 

XI PRZEPISY KOŃCOWE

 

1.Zmiany regulaminu wchodzą w życie po jego zaakceptowaniu przez obecnych

Użytkowników Sklepu będących Konsumentami (na rzecz których dokonywane są

świadczenia). Użytkownik taki musi zaakceptować zmiany Regulaminu poprzez

przesłanie akceptacji w odpowiedzi na informację o zmianie Regulaminu wraz z zaakceptowaniem nowego tekstu Regulaminu. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania w razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu.

2.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych

Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego www.dokelnaklejki.pl   przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

3.Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi

warunek dalszego korzystania ze Sklepu.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia

działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika zamówienia.

5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą

elektroniczną przez Sklep (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.

6. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego

oświadczenia na adres mailowy: sklep@dokelnaklejki.pl. Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez

Sklep wypowiedzenia.

7. Sklep może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

8. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

9. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają w

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o

ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoci za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2016 r.